Σε σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας της προκειμένου η μειωμένη χρηματοοικονομική ρευστότητα να επαρκεί για τις ανάγκες της προέβη η Βιοτέρ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Βασικός στόχος της διοίκησης είναι η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο προχωρήσει στην καταβολή των οφειλών του.

Σημειώνεται πως οι μετοχές της εταιρείας παραμένουν στη κατηγορία Επιτήρησης όπου εντάχθηκαν την 10η  Απριλίου 2012  μετά από απόφαση του Δ.Σ του ΧΑ. Οι λόγοι της απόφασης βάσει του αρθρου  3.1.2.4  του Κανονισμού του ΧΑ είναι ότι στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2011 οι ενοποιημένες ζημίες κατά τη χρήση είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο του 30% της ενοποιημένης καθαρής θέσης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ οι μετοχές της εταιρείας επανέρχονται σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, μετά από αίτηση του εκδότη και με βάση τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.

Η εταιρεία δηλώνει ότι οι ζημίες αποδίδονται στις συνεχιζόμενες τρέχουσες αρνητικές οικονομικές συγκυρίες οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις επι των εσόδων του ομίλου που προέρχονται κυρίως από το Ελληνικό Δημόσιο.