Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 4,8% και διεύρυνση των ζημιών προ φόρων στα 7,7 εκατ. ευρώ από 5,4 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο του 2012 η Αλουμύλ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, ο όμιλος παρουσίασε για το πρώτο εξάμηνο του 2012 μείωση των πωλήσεων, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 93,6 εκατ. ευρώ, έναντι 98,3 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 4,8%. 

Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 10% περίπου, στα 17 εκατ. ευρώ από 18,9 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2011, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 2,9 εκατ. ευρώ περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (5,8 εκατ. ευρώ περίπου για το εξάμηνο του 2011). 

Οι ζημίες προ φόρων, διαμορφώθηκαν στα 7,7 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (ζημίες 5,4 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο του 2011). Οι ζημίες ανά μετοχή κατά συνέπεια διαμορφώθηκαν στα 0,3544 ευρώ (από ζημίες 0,2480 ευρώ για το εξάμηνο του 2011). 

Σύμφωνα με την εταιρία, η επιδείνωση των αποτελεσμάτων οφείλεται τόσο στην κατάρρευση της εσωτερικής αγοράς, λόγω της παρατεταμένης ύφεσης που βιώνει η ελληνική οικονομία, όσο και στην μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Επιπροσθέτως, η αύξηση του κόστους ενέργειας είχε αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της εταιρίας και του ομίλου, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος παραγωγής. 

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις στο εξάμηνο του 2012 μειώθηκαν κατά 2,3% περίπου, στα 69,6 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 71,3 εκατ. ευρώ του εξάμηνο του 2011. 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν μείωση διαμορφούμενα στα 0,9 εκατ. ευρώ περίπου, σε σχέση με το εξάμηνο του 2011 (2,4 εκατ. ευρώ περίπου). Οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 7,7 εκατ. ευρώ περίπου έναντι ζημιών 5 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο του 2011 και τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 7,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 5 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.