Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 284 χιλ. ευρώ έναντι 198 χιλ. ευρώ κατά το α’ εξάμηνο του 2011, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 439 χιλ. ευρώ έναντι 345 χιλ. ευρώ κατά το α’ εξάμηνο του 2011, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 3,222 εκατ. ευρώ έναντι των 2,845 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, και Επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε 773 χιλ. ευρώ έναντι 765 χιλ. ευρώ κατά το α’ εξάμηνο του 2011 και τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών Αποσβέσεων ανήλθαν σε 843 χιλ. ευρώ έναντι 839 χιλ. ευρώ κατά το α’ εξάμηνο του 2011.

Τέλος, τα Ίδια κεφάλαια του ομίλου την 30/6/2012 παρέμειναν αρνητικά κατά (342) χιλ. ευρώ έναντι (626) χιλ. ευρώ την 31/12/2011.

Σημειώνεται πως κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05/04/2012, αποφασίστηκε, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων κατά τη χρήση 2011. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10/04/2012.