Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Xατζηϊωάννου διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2012 σε 46.489 χιλ. έναντι 72.925 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011,σημειώνοντας πτώση κατά 36,3%. 

Σημειωτέο ότι τόσο η δραστηριότητα καθώς και τα αποτελέσματα του Ομίλου Xατζηϊωάννου  εξαρτούνται κατά κύριο λόγο από την πορεία της θυγατρικής του Ομίλου Sprider Stores. 

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 21.261 χιλ. έναντι 33.003 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2011 σημειώνοντας πτώση κατά 35,6%. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 45,7% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 45,3% το πρώτο εξάμηνο του 2012, παρά το γεγονός ότι ο υπο-Όμιλος συνέχισε τις προσφορές ανταγωνιστικών τιμών στα προϊόντα μέσω των εκπτώσεων που διενεργήθηκαν κατά την χειμερινή εκπτωτική περίοδο με στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς και της ανταγωνιστικότητας. 

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2012 σε ζημιές 15.320 χιλ. έναντι ζημιών 2.450 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2011, ενώ θετικά επέδρασε το γεγονός ότι τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου σημείωσαν πτώση κατά 22,5%.


Υπενθυμίζεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) έχουν επιβαρυνθεί κατά 8.198 χιλ. από ζημίες λόγω καταστραφέντος αποθέματος από την πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου, ενώ δεν έχουν σχηματισθεί οι ισόποσες προβλέψεις είσπραξης των σχετικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε ζημίες 20.351 χιλ. έναντι ζημιών 9.308 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2011, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο του 2012 σε ζημίες 28.612 χιλ. έναντι ζημιών 9.259 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο πέρυσι. 

Υπενθυμίζεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) έχουν επιβαρυνθεί κατά 4.746 χιλ. από ζημίες από την καταστροφή των παγίων λόγω της πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου, ενώ δεν έχουν σχηματισθεί οι ισόποσες προβλέψεις είσπραξης των σχετικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων. 

Τέλος τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ), διαμορφώθηκαν σε ζημίες 17.109 χιλ. έναντι ζημιών 3.554 χιλ. στο πρώτο εξάμηνο του 2011. 

Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τις εξελίξεις του ευμετάβλητου επιχειρησιακού περιβάλλοντος έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική της αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
 
Παράλληλα, συνεχίζει τις προσπάθειες για τον περαιτέρω περιορισμό του λειτουργικού κόστους, τις ενέργειες για τον εξορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων και την αξιοποίηση των υποδομών της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό στην παρούσα χρονική στιγμή, είναι η κατά το δυνατόν συντομότερα είσπραξη των ασφαλιστικών αποζημιώσεων για τα καταστραφέντα αποθέματα και πάγιο εξοπλισμό καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση των ενεργειών για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου. 

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το 2012 συνεχίστηκε ακόμα εντονότερη η ύφεση της ελληνικής οικονομίας, ενώ τα συνεχώς νέα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιονομικής προσαρμογής είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, την αύξηση της ανεργίας και τον περιορισμό της ρευστότητας στην αγορά στοιχεία τα οποία έπληξαν σημαντικά και την αγορά ενδύματος και υποδήματος.
 
Στην περαιτέρω δυσμενή επίπτωση στο οικονομικό περιβάλλον συνέβαλλε και η μακρά περίοδος των δυο εκλογικών αναμετρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό τα αποτελέσματα του Ομίλου ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ παρουσίασαν κάμψη τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας. 

Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Φεβρουαρίου 2012 η έδρα της εταιρείας στην Ανθούσα Αττικής, δέχθηκε εμπρηστική επίθεση με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τα κεντρικά της γραφεία και οι αποθήκες. 

Το σύνολο των εμπορευμάτων και του πάγιου εξοπλισμού ήταν ασφαλισμένα, ενώ τώρα σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρείες γίνεται προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη πιστοποίηση του ύψους των ζημιών και της καταβολής των σχετικών αποζημιώσεων. 

Το ύψος των ως άνω ζημιών ανήλθαν σε 12.944 χιλ. ενώ το σύνολο των ενδεχόμενων αποζημιώσεων, όπως απεικονίζεται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια διαμορφώνεται σε 10.369 χιλ. Σημειώνεται ότι όπως προβλέπεται από το Νόμο, επειδή μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου εξαμήνου 2012, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν είχε εκδώσει το σχετικό πόρισμα ο Όμιλος και η Εταιρία δεν έχουν σχηματίσει προβλέψεις είσπραξης των ασφαλιστικών αποζημιώσεων.