Στα 451 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα του ομίλου της Λαϊκής Τράπεζας το πρώτο εξάμηνο του 2012 και είναι μειωμένα κατά 22% έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. 


Τα έσοδα από τραπεζικές εργασίες σημείωσαν υποχώρηση 14%Αντίθετα, τα συνολικά έσοδα από εργασίες στην Κύπρο είναι αυξημένα κατά 14%, ενώ τα επαναλαμβανόμενα τραπεζικά έσοδα από Κύπρο βελτιωμένα κατά 4%. Τα συνολικά έσοδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τις προσπάθειες απομόχλευσης, όπως επίσης και από το κλιμακωτά αυξανόμενο κόστος των καταθέσεων, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. 

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 304 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2011. Σε αυτά περιλαμβάνονται μη επαναλαμβανόμενα έξοδα που αφορούν την αναδιάρθρωση του ομίλου αλλά και επιβαρύνσεις από τη διακοπή συμβάσεων και απεμπλοκή από διάφορες άλλες νομικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 11 εκατ. ευρώ. 
Εξαιρουμένων των ποιο πάνω, σε επαναλαμβανόμενη βάση τα λειτουργικά έξοδα σημείωσαν πτώση 7%. 

Καταγράφεται αύξηση των προβλέψεων. Οι συνολικές προβλέψεις ανήλθαν για την πρώτη εξαμηνία σε 885 εκατ. ευρώ έναντι 183 εκατ. ευρώ το Η1 του 2011. Οι προβλέψεις για το κυπριακό χαρτοφυλάκιο ήταν 175 εκατ. και για το ελληνικό 706 εκατ. ευρώ. Η κάλυψη μη εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκεται στο υψηλό 48% για τον όμιλο.

Το συνολικό καθαρό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων είναι ύψους 23 δισ. μειωμένο κατά 10% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου του 2011. 

Οι συνολικές καταθέσεις διαμορφώνονται σε 18 δισ. στις 30 Ιουνίου 2012 έναντι 23 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα. 

Σε επίπεδο ομίλου οι ζημιές είναι ύψους 729 εκατ. ευρώ πριν την απομείωση της υπεραξίας και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων, έναντι ζημιάς 202 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2011. Σημειώνεται ότι όλες οι χώρες λειτουργίας του ομίλου παρουσίασαν κερδοφορία, πλην της Ελλάδος. 

Μέσα στο πλαίσιο της εξυγίανσης του ισολογισμού, ο όμιλος προέβη σε απομείωση υπεραξίας και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων ύψους 580 εκατ. ευρώ, κυρίως από τις δραστηριότητες του στην Ελλάδα, λόγω της περαιτέρω χειροτέρευσης των οικονομικών συνθηκών στη χώρα. Η απομείωση αυτή, σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, δεν έχει καμία επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου, αλλά αυξάνει τη λογιστική ζημιά που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας σε 1.309 εκατ. ευρώ.