Ένα συνολικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη έχει θέσει σε εφαρμογή, ήδη από την προηγούμενη χρήση, η διοίκηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της δραματικής μείωσης των εσόδων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συγχώνευση λειτουργικών τμημάτων και εταιρειών (συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών ΔΟΛ Εκδόσεις Γυναικείων Περιοδικών ΑΕ και Μιχαλακοπούλου ΑΕ με τη μητρική ΔΟΛ ΑΕ) καθώς και την πώληση ή διακοπή ζημιογόνων δραστηριοτήτων (αθλητική εφημερίδα Εξέδρα, Eurostar AE, Digital Shopping ΑΕ, Ελληνικά Γράμματα ΑΕ). Τα παραπάνω διευκρινίζει η εταιρεία με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και παράλληλα επισημαίνει ότι λαμβάνει μέτρα για τη δραστική περικοπή του κόστους και την προσαρμογή των εκδοτικών και διοικητικών δαπανών στις νέες συνθήκες της αγοράς.


Σημειώνεται ότι οι μετοχές της ΔΟΛ ΑΕ, με την από 7.4.2011 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ μεταφέρθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης, με κριτήριο τη σχέση ενοποιημένων ζημιών της χρήσεως 2010 προς την ενοποιημένη καθαρή θέση της 31.12.2010. Η αρνητική διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του ομίλου οφείλεται κατά κύριο λόγο στη δραματική μείωση των εσόδων της εκδοτικής δραστηριότητας τόσο των διαφημιστικών όσο και των εσόδων κυκλοφορίας, ως απόρροια της εκτεταμένης ύφεσης που πλήττει την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.


Οι βασικοί άξονες για την επανεξέταση του εκδοτικού κόστους και την περικοπή των γενικών εξόδων, αφορούν κυρίως σε αλλαγές στη διοικητική και εκδοτική δομή των εφημερίδων στην ενοποίηση λειτουργιών, στη μείωση του κόστους των προωθητικών ενεργειών, του κόστους διανομής και των επιστροφών, καθώς και των αμοιβών τρίτων και της μισθοδοσίας. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, βασικοί στόχοι της διοίκησης του ΔΟΛ είναι ο περιορισμός και εντέλει η αναστροφή των ζημιών και η εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων ώστε να αντιμετωπισθεί η παρούσα παρατεταμένη αρνητική οικονομική συγκυρία.