Από 10 Σεπτεμβρίου 2012, οι μετοχές της Κυριακίδης θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 1 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Από την ίδια ημερομηνία η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών θα προσαρμοσθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, λόγω της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρίας με συνακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τα ανωτέρω. 

Δικαιούχοι του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου 0,10 ευρώ ανά μετοχή είναι οι μέτοχοι της εταιρείας, οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 12ης Σεπτεμβρίου 2012, ημέρας Τετάρτη. 

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 18η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και θα πραγματοποιείται είτε μέσω των χειριστών των μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων είτε μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (πληρώτρια τράπεζα). 

Υπενθυμίζεται, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της Κύριακίδης στις 22 Ιουνίου 2012αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των δύο 2.341.600,10 ευρώ.


Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,10 σε 1 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή. 

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 23.416.001 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.416.001 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την με αριθμό πρωτ. Κ2-4807/6.7.2012 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστήριου Αθηνών στη συνεδρίασή του της 4ης Σεπτεμβρίου 2012 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10€ ανά μετοχή.