Στα 1,34 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές μετά φόρων για τον όμιλο της Μάρακ Ηλεκτρονικής στο α' εξάμηνο 2012 έναντι κερδών 19,9 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου του 2012, ο Όμιλος Μάρακ Ηλεκτρονική, παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη: 

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €1.656.392 έναντι €3.349.896 του αντίστοιχου Α’ Εξαμήνου του 2011. 

 

Το ενοποιημένο περιθώριο μικτού κέρδους μειώθηκε σε 29,98% έναντι 44.26% του αντίστοιχου Α’ Εξαμήνου του 2011. 

 

Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €1.340.490 έναντι κερδών €19.900 του αντίστοιχου Α’ Εξαμήνου του 2011. 

 

Οι ενοποιημένες ζημιές μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €1.340.490 έναντι κερδών €19.900 του αντίστοιχου Α’ Εξαμήνου του 2011. 

 

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν αρνητικά στο ποσό των €132.834 έναντι θετικών λειτουργικών κερδών €532.226 του αντίστοιχου Α’ Εξαμήνου του 2011. 

 

Σε σχέση με τις προοπτικές της εταιρείας για το 2012 η διοίκηση λαμβάνοντας υπ’ όψιν την παρούσα πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας, προσπαθεί να διευρύνει τις δραστηριότητές της κυρίως στο εξωτερικό.

 

Αναφορικά με τα λειτουργικά έξοδα, η εταιρεία θα συνεχίσει την προσπάθεια διατήρησης αυτών σε χαμηλότερα επίπεδα. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται ήδη τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να μειώσει σημαντικά λειτουργικά κόστη σε σχέση με τη χρήση 2011, καθώς και να εξοικονομήσει πόρους μέσω της μη αντικατάστασης του προσωπικού που θα αποχωρήσει κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2012. 

 

Προσλήψεις προβλέπεται να γίνουν εάν και εφόσον ο αριθμός των εργαζομένων κριθεί μη επαρκής, ώστε να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενη επέκταση της εταιρείας στον τομέα παροχής υπηρεσιών (τεχνικής υποστήριξης) σε εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας καθώς και άλλων εν δυνάμει παραγγελιών από χώρες του Περσικού Κόλπου. 

 

Πέρα από τις προοπτικές που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας που αναφέραμε παραπάνω θα πρέπει να γίνει και αναφορά στο αρνητικό πολιτικοοικονομικόπεριβάλλον των τελευταίων χρόνων. 

 

Η μόνη δυναμική διέξοδος πλέον είναι οι εξαγωγές στις οποίες και η εταιρία μας έχει στραφεί, που όμως και αυτές δεν βοηθιούνται από το τραπεζικό σύστημα αφού με πολύ μεγάλη δυσκολία χρηματοδοτούνται πλέον ανέκκλητες πιστώσεις, τιμολόγια. 

 

Επίσης η εμπιστοσύνη των εταιριών του εξωτερικό προς τις Ελληνικές εταιρίες είναι στο ναδίρ.Δεν υπάρχει ξένη επιχείρηση που να μην ζητάει πληρωμή προϊόντων της προκαταβολικά και αυτό σε συνδυασμό με την πλήρη έλλειψη ρευστότητας στην αγορά έχει αρνητικότατο αντίκτυπο και στις Ελληνικές επιχειρήσεις. 

 

Η εταιρεία μας επιπλέον έχει συμβάσεις και αναθέσεις έργων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ξεπερνούν τα 6 εκ. ευρώ που όμως δεν προχωρούν λόγω μη ενεργοποίησης των ΕΣΠΑ.