Από 7/9 οι μετοχές της Jumbo θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία  1,19 ευρώ και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 0,21 ευρώ, όπως ανακοίνωσε η εταιρία.

Ειδικότερα, ανακοινώνεται από την εταιρεία Jumbo ότι η Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 25.7.2012, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 27.292.132,77, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από το ποσό των ευρώ 1,40 στο ποσό των ευρώ 1,19 ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,21 ευρώ ανά μετοχή. 

Μετά και την ανωτέρω μείωση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ 154.655.419,03, διαιρούμενο σε 129.962.537 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,19 η κάθε μία. 

Την 28.8.2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-5452 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. Α’ του Καταστατικού της εταιρείας και σχετική Ανακοίνωση εστάλη για δημοσίευση στο ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ με αριθ. πρωτ Κ2-5452(δις).

Το Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 04.09.2012 ενημερώθηκε για την εν μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή στους μετόχους μετρητών ποσού ευρώ 0,21 ανά μετοχή. 

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 7.9.2012 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία ευρώ 1,19 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους 0,21 ευρώ ανά μετοχή. 

Από την ίδια ημερομηνία (07.09.2012), η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. 

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ποσού 0,21 ευρώ, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) , είναι οι μέτοχοι που θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 11.9.2012, για την εταιρεία μας. 

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Δευτέρα 17.9.2012.