Την υπαγωγή στο άρθρο 99 του Ν. 3588/2007, την περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών και τη στροφή σε επικερδείς δραστηριότητες επιδιώκει η διοίκηση της PC Systems, όπως αναφέρει και στις οικονομικές καταστάσεις του εξαμήνου.


Kύριο μέλημα της διοίκησης της εταιρίας και πρωταρχικός στόχος της είναι η αποκατάσταση της ταμειακής ρευστότητας και κερδοφορίας μέσω ενός προγράμματος εξυγίανσης και αναδιοργάνωσης. 


Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της εταιρίας παραμένει στην κατηγορία «Επιτήρησης» όπου μεταφέρθηκε στις 29/12/2011 με την από 28/12/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία «Επιτήρησης» ήταν ότι η εταιρία υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του αρ. 99 του Ν. 3588/2007.