Διεύρυνση ζημιών και πτώση κύκλου εργασιών κατέγραψε η Μάρακ το πρώτο εξάμηνο του 2012 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €1.656.392 έναντι €3.349.896 του αντίστοιχου Α’ Εξαμήνου του 2011. 

 

Το ενοποιημένο περιθώριο μικτού κέρδους μειώθηκε σε 29,98% έναντι 44.26% του αντίστοιχου Α’ Εξαμήνου του 2011. 

 

Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €1.340.490 έναντι κερδών €19.900 του αντίστοιχου Α’ Εξαμήνου του 2011. Οι ενοποιημένες ζημιές μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €1.340.490 έναντι κερδών €19.900 του αντίστοιχου Α’ Εξαμήνου του 2011. 

 

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν αρνητικά στο ποσό των €132.834 έναντι θετικών λειτουργικών κερδών €532.226 του αντίστοιχου Α’ Εξαμήνου του 2011. 

 

Τα δεδομένα που επηρέασαν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την διάρκεια του Ά εξαμήνου του 2012, ήταν κυρίως τα εξής: 

 

α) η επιβάρυνση με ποσό € 790.498 περίπου, το οποίο αφορά απομείωση υπεραξίας και κόστους επένδυσης για τη συγγενείς εταιρείες UKRAVTOMATOKA TOV και GLOSEC ΑΕ καθώς και την θυγατρική MARAC BULGARIA E.O.O.D. H ανωτέρω επιβάρυνση είναι έκτακτη και μη επαναλαμβανόμενη. 

 

β) η μείωση των πωλήσεων της μητρικής, ιδίως προς τις αγορές του εσωτερικού καθώς και η μειωμένη ζήτηση εκ μέρους βασικών πελατών της, με φυσική συνέπεια τις μειωμένες παραγγελίες τους προς αυτήν, 

 

γ) η μείωση των υπηρεσιών της μητρικής, ιδίως προς τις αγορές του εσωτερικού καθώς και η μειωμένη ζήτηση εκ μέρους βασικών πελατών της 

 

δ) η εν μέρει αναπλήρωση αυτών από ενισχυμένες πωλήσεις στο εξωτερικό, κυρίως από χώρες του Περσικού Κόλπου.