Στο 27% (από 26,93%) ανήλθε το ποσοστό του κ. Ιωάννη Καντώνια του Αστερίου, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της Βιοκαρπέτ, επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας μετά την αγορά στις 5/9  17.385 κοινών ονομαστικών μετοχών (17.385 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου) αξίας 5.215,50 ευρώ της εταιρείας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.