Στις 6 Σεπτεμβρίου 2012 το Δ.Σ. της ΕΛΒΑΛ εξέλεξε ως νέο μέλος του Δ.Σ. τον κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος (εκτελεστικό μέλος) σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλου. 

Η εκλογή του νέου μέλους θα υποβληθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας