Σε 6.717.500,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ονομαστικής αξίας 25 ευρώ η κάθε μία, ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Ανδρομέδα,  μετά το reverse split των μετοχών και την αυξομείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, που αποφάσισε η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10/7/2012, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.