Μείωση ζημιών και αύξηση εσόδων κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2012 ο όμιλος της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, σχετικά με την τρέχουσα περίοδο εμφανίζει σημαντικότατη αύξηση του κύκλου εργασιών της, αύξηση η οποία ανέρχεται για μεν την μητρική εταιρία σε ποσοστό περίπου 36,72% για δε τoν Όμιλο σε ποσοστό περίπου 41%. 

Από 1.1.2012 μέχρι 30.6.2012 ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε σε 2.398.781,71 ευρώ έναντι ποσού 1.754.504,62 ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 3.233.087,17 ευρώ έναντι ποσού 2.296.794,88 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2011. 

Επιπροσθέτως η εταιρία εμφανίζει σημαντικότατη βελτίωση στον δείκτη ΕΒΙΤDΑ ο οποίος επέστρεψε πλέον μετά από ενέργειες της Διοίκησης, σε Λειτουργική Κερδοφορία.

Ειδικότερα ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 η μητρική εμφάνιζε λειτουργικές ζημίες -974.126,52 ευρώ, φέτος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 υπάρχουν λειτουργικά κέρδη ποσού 213.180,29 ευρώ και αντίστοιχα ο Όμιλος εμφάνιζε το 2011 ζημίες -1.066.966,74 ευρώ και για το πρώτο εξάμηνο του 2012 εμφανίζει κέρδη 138.077,91 ευρώ. 

Τέλος η εισηγμένη ανακοινώνει βελτίωση και στα μετά φόρων αποτελέσματα της, καθώς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 καταγράφει σημαντικότατα μειωμένες ζημίες ποσού - 466.918,12 ευρώ, και αυτές κυρίως λόγω των αυξημένων προβλέψεων απομείωσης συμμετοχών που πραγματοποίησε. 

Το αντίστοιχο περσυνό διάστημα κατέγραψε ζημίες ποσού -1.561.617,51 ευρώ. 

Ανάλογη είναι η εικόνα και για τον Όμιλο, ο οποίος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 κατέγραψε ζημίες ποσού -662.265,43 ευρώ ενώ κατά το αντίστοιχο περσυνό διάστημα είχε καταγράψει ζημίες ποσού -1.615.950,07 ευρώ. 

Όπως τονίζεται, οι ανωτέρω θετικές εξελίξεις καθιστούν σαφές ότι οι κινήσεις της διοίκησης οι οποίες υλοποιούνται βάση στρατηγικού σχεδιασμού ήδη από το 2011, έχουν αρχίσει να αποδίδουν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, τα οποία προοιωνίζεται ότι θα έχουν ανάλογη συνέχεια.

Παράλληλα, με στόχο την ταχύτερα δυνατή άρση του κριτηρίου (οι ζημίες μετά φόρων υπερβαίνουν το 30% της Καθαρής Θέσης του Ομίλου, όπως απεικονίζονται στις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2011) που είχε ως επακόλουθο την υπαγωγή των μετοχών της στην κατηγορία της Επιτήρησης, η διοίκηση της εταιρείας επικεντρώνει την στρατηγική της στη βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων της και την κερδοφορία της. 

Ως προς το πρώτο: 

1. αποφασίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2012 η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (734.760) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ (1,00€) εκάστη, υπέρ των παλαιών μετόχων και αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δέκα (10) παλιές. 

2. απέκτησε συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της «S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ εισφέροντας 110.000 Ίδιες Μετοχές, κάτι το οποίο βελτίωσε τα Ίδια Κεφάλαια κατά 295.900 €, τις οποίες απέκτησε και διακρατούσε για τον σκοπό αυτό και μείωναν τα Ίδια Κεφάλαιά της, αποκτώντας ποσοστό 15% στην ως άνω εταιρία. Συνεχίζονται οι επαφές, για την επίτευξη στρατηγικών συνεργασιών με άλλες εταιρίες, για την διάθεση των υπολοίπων 198.000 Ιδίων Μετοχών κάτι το οποίο θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας.