Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στον τοµέα των Αυτοκινήτων (κλάδος 45) του Β΄ τριµήνου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Β΄ τριµήνου 2011, παρουσίασε µείωση κατά 33,2%, έναντι µείωσης 30,9% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010. Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στον τοµέα των Αυτοκινήτων (κλάδος 45)  του Β΄ τριµήνου 2012, σε σύγκριση µε το ∆είκτη του Α΄ τριµήνου 2012, παρουσίασε αύξηση κατά 7,2%, έναντι αύξησης 2,6% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011. 

Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Εµπόριο Αυτοκινήτων (κλάδος 451)  του Β΄ τριµήνου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Β΄ τριµήνου 2011, παρουσίασε µείωση κατά 38,7%, έναντι µείωσης 35,1% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 

2010. 

Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Εµπόριο Αυτοκινήτων (κλάδος 451) του Β΄ τριµήνου 2012, σε σύγκριση µε το ∆είκτη του Α΄ τριµήνου 2012, παρουσίασε αύξηση κατά 2,5%, έναντι µείωσης 1,0% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011.