Την εκ νέου υποβολή αίτησης υπαγωγής της στην διαδικασία εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007 διερευνά η ΚΠ Μαρινόπουλος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, η κατά 100% θυγατρική της Alapis εταιρεία με την επωνυμία ΚΠ Μαρινόπουλος ΑΕ προέβη σε παραίτηση από το δικόγραφο της από 05/03/2012 αίτησης της για υπαγωγή της στη διαδικασία εξυγίανσης κατ΄ άρθρον 99 ν. 3588/2007, ως αντικαταστάθηκε δυνάμει του ν. 4013/2011, η οποία είχε προσδιοριστεί, κατόπιν επαναφοράς της αίτησης με κλήση, να συζητηθεί την 19/09/2012 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς το συνυποβαλλόμενο σχέδιο εξυγίανσης (business plan) δεν ανταποκρίνεται πλέον στα σημερινά δεδομένα της εταιρείας λόγω διαφοροποίησης των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας το τελευταίο εξάμηνο.