Στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 16.000 ευρώ προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη σημερινή του συνεδρίασή. 

 

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή 627η/20.9.2012 συνεδρίασή του έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: 

 

• Επέβαλε πρόστιμο € 7.000 στην εταιρεία "EMIRATES INTERNATIONAL TELECOMΜUNICATIONS LLC", μέτοχο της εταιρείας «FORTHNET AE», διότι, ως ελέγχουσα εταιρεία της ”FORGENDO LIMITED”, δεν ανήγγειλε σημαντική μεταβολή συμμετοχής της επί των δικαιωμάτων ψήφου της παραπάνω εισηγμένης εταιρείας, κατά παράβαση του ν.3556/2007. 

 

• Επέβαλε πρόστιμο € 4.500 στην εταιρεία «RENETA LTD», μέτοχο της εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΕ», διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα μεταβολή συμμετοχής της επί των δικαιωμάτων ψήφου της παραπάνω εισηγμένης εταιρείας, κατά παράβαση του ν.3556/2007. 

 

• Επέβαλε πρόστιμο € 3.000 στην εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για μη έγκαιρη ενημέρωση επενδυτή για την κάλυψη του διατηρητέου περιθωρίου, κατά παράβαση διατάξεων του ν. 2843/2000. 

 

• Επέβαλε πρόστιμο € 1.500 στην εταιρεία «LAXEY GREEK INVESTMENTS L.P.», μέτοχο της εταιρείας «INTERINEST ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ», διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα μεταβολή συμμετοχής της επί των δικαιωμάτων ψήφου της παραπάνω εισηγμένης εταιρείας, κατά παράβαση του ν.3556/2007.