ΤτΕ: Πλέονασμα 1,94 δισ. στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Ιούλιο

 ΤτΕ: Πλέονασμα 1,94 δισ. στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Ιούλιο

Πλεόνασμα 1.942,6 εκατ. ευρώ παρουσίασε το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Ιούλιο του 2012, μειωμένο κατά 35 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 62,4 εκατ. ευρώ ή 2,8% (Ιούλιος 2012: 2.145,4 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2011: 2.207,8 εκατ. ευρώ) που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 27,4 εκατ. ευρώ ή 11,9% (Ιούλιος 2012: 202,8 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2011: 230,2 εκατ. ευρώ). Στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων συνετέλεσε η μείωση των αφίξεων κατά 4,1%, ενώ η μέση κατά ταξίδι δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,3%. Tέλος, οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συμμετείχαν με ποσοστό 74,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου.

 

Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2012 παρουσίασε πλεόνασμα 3.831,3 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 170,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 372,3 εκατ. ευρώ ή 7% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2011, η οποία αντισταθμίστηκε από τη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 202,1 εκατ. ευρώ ή 15,6%. H μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση των αφίξεων κατά 7,2%, ενώ η μέση κατά ταξίδι δαπάνη παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 0,2%. Σημειώνεται τέλος ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συμμετείχαν με ποσοστό 50,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 29,9% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

 

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

 

Τον Ιούλιο του 2012, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 2,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, για ένατο κατά σειρά μήνα. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 8,5% (Ιούλιος 2012: 1366,6 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2011: 1493,5 εκατ. ευρώ), ενώ αύξηση κατά 9% ή 64,5 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27. Η μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 ήταν το αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 15,7% (Ιούλιος 2012: 864,6 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2011: 1.025,2 εκατ. ευρώ) αλλά και της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 7,2% (Ιούλιος 2012: 502 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2011: 468,3 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον αφορά τις εισπράξεις από τις σημαντικότερες αγορές προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παρουσίασαν μείωση κατά 8,4% τον Ιούλιο 2012 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2011 (Ιούλιος 2012: 322,2 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2011: 351,8 εκατ. ευρώ), αυτές από τη Γαλλία παρουσίασαν μείωση κατά 16,1% τον Ιούλιο 2012 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2011 (Ιούλιος 2012: 142,3 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2011: 169,6 εκατ. ευρώ), ενώ αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 42,5% (Ιούλιος 2012: 282,8 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2011: 198,4 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 μείωση κατά 11,7% παρουσιάζουν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 75,7 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 37% παρουσιάζουν οι εισπράξεις από τη Ρωσία οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 205 εκατ. ευρώ.

 

Στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2012 σημειώνεται μείωση κατά 7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή  οφείλεται στη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 9,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.170,1 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στα 1.753 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2012 παρουσιάζοντας επίσης μείωση κατά 2,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 2.019,1 εκατ. ευρώ, δηλ. μειώθηκαν κατά 17,8%, ενώ αντίθετα οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 11,1%. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 11,8% και διαμορφώθηκαν στα 768,2 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 19,9% και διαμορφώθηκαν στα 343,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 710 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 40,1%. Από τις λοιπές χώρες, εκτός της ΕΕ των 27, μείωση παρουσιάζουν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ κατά 29,5% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 210 εκατ. ευρώ και αύξηση κατά 14,9% παρουσιάζουν οι εισπράξεις από τη Ρωσία οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 424,5 εκατ. ευρώ.  

 

Εισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση

 

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούλιο 2012 διαμορφώθηκε στις 2.863,1 χιλ. ταξιδιώτες παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 27 κατά 12% και της αύξησης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 κατά 10,1%. Ειδικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 975,3 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,8%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν μικρή μείωση κατά 0,6% (Ιούλιος 2012: 706,5 χιλ., Ιούλιος 2011: 710,9 χιλ.). Ειδικότερα, οι αφίξεις από την Γερμανία εμφάνισαν μείωση κατά 7,9%, από τη Γαλλία εμφάνισαν επίσης μείωση κατά 10,7%, ενώ οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 56,1%. Οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 27,6%, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσιάζουν μικρή αύξηση κατά 1,2%.

 

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2012 μειώθηκε κατά 7,2% και διαμορφώθηκε στις 7.690,9 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 8.288,2 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκε στις 4.688,8 χιλ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,7%, ενώ οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στις 3.002,1 χιλ., δηλ. αυξήθηκαν κατά 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 17% και οι αφίξεις από τις χώρες ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 3,4%. Ειδικότερα, μείωση κατά 7,2% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία, μείωση κατά 23,1% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γαλλία, ενώ αύξηση κατά 27,9% εμφανίζουν οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 15,6% και διαμορφώθηκαν στις 403,9 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ μείωση παρουσίασαν οι αφίξεις από τις ΗΠΑ κατά 29,8% και διαμορφώθηκαν στις 189,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα, αποκλειστικά ρεπορταζ και ειδήσεις απο όλο τον κόσμο