Η Τράπεζα Κύπρου απορρίπτει τις κατηγορίες για μη έγκαιρη ανακοίνωση εμπιστευτικών πληροφοριών και τη συνεπακόλουθη ενδεχόμενη χειραγώγηση της αγοράς. 

 

Η Τράπεζα, ορμώμενη από διάφορα δημοσιεύματα και δηλώσεις της Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  Κύπρου, σχετικά με την έρευνα για ενδεχόμενη διάπραξη των παραπάνω ενεργειών, δηλώνει «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κατά πάντα ουσιώδη χρόνο ενήργησε σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και του Νόμου περί Πράξεων Προσώπων που κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και Χειραγώγησης της Αγοράς». 


Σύμφωνα με την Τράπεζα, κάθε τοποθέτηση επί του θέματος, πριν από την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, προκαλεί ζημιά στην Τράπεζα και προδιαθέτει αρνητικά το επενδυτικό κοινό, δίχως αυτό να έχει ενώπιον του την πλήρη εικόνα. Η Τράπεζα επιφυλάσσεται για την αξιοποίηση κάθε νόμιμου μέσου για την προστασία των δικαιωμάτων της.