Με «ΑΑΑ» αξιολογεί τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα του ESM ο οίκος Fitch και διατηρεί σταθερό το outlook. 

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου, το «ΑΑΑ» του ESM βασίζεται στα υψηλής ποιότητας στοιχεία ενεργητικού, στον υψηλό λόγο κεφαλαιοποίησης, στο καθεστώς προνομιακού πιστωτή και στον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης «EWS».