Σε έκτακτη γενική συνέλευση την Τρίτη 30 Οκτωβρίου στις 12.00 καλεί τους μετόχους της η Εθνική Τράπεζα.

 

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη γενική συνέλευση είναι:

-Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων. Παροχή εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων.

-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών έναντι εισφοράς σε είδος, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων. Παροχή εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων.

- Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

- Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

- Έγκριση συμβάσεων της Τράπεζας με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα πραγματοποιηθεί Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012, στις 12:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93 - Αθήνα. Εφόσον δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία θα γίνει Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012, στις 12:00.