Το ποσό των 1,625 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από την δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,24%, από 4,31% στην προηγούμενη δημοπρασία. Η έκδοση καλύφθηκε κατά 1,90 φορές (από 1,98 φορές).