Πρόστιμα συνολικού ύψους 940.000 ευρώ για παράβαση των διατάξεων περί χειραγώγησης επί της μετοχής της εταιρείας «Alapis Α.Β.Ε.Ε», σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 3340/2005, κατά το διάστημα από 4.1.2010 έως 31.5.2010 επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Κ. επιβάλλεται: 150.000 ευρώ στον κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, 150.000 ευρώ στην εταιρία «ALAPIS Α.Β.Ε.Ε», 100.000 ευρώ στην εταιρία «GUARDIAN TRUST ΧΑΕΠΕΥ», 100.000 ευρώ στον κ. Νικόλαο Λαζαρίδη, 100.000 ευρώ στον κ. Κωνσταντίνο Μπαλλή, 100.000 ευρώ στην κ. Αικατερίνη Παπαδοπούλου, 60.000 ευρώ στον κ. Πέτρο Παπαπέτρου, 60.000 ευρώ στην κ. Ελένη Χαραλαμπίδου, 50.000 ευρώ στην εταιρία VOSIVON HOLDINGS Ltd, 30.000 ευρώ στον κ. Νικόλαο Πράπα, 30.000 ευρώ στην εταιρεία «Αγγελική Παναγιωτίδου και Σια ΕΕ» και 10.000 ευρώ στην κ. Ευθαλία Κιοκπάσογλου.