Την απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου της Σιδενόρ, με αντικείμενο τη μεταποίηση παλαιοσιδήρου και την εξ’ αυτού παραγωγή επιμήκων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, και την εισφορά του στη ΔΕΠΑΛ, κατά 100% θυγατρική της Σιδενόρ, αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών στις συνεδριάσεις τους την 30/10/2012.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31/10/2012. Η απόσχιση και εισφορά του κλάδου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και του Κ.Ν.2190/1920.