Διευθύνων σύμβουλος στην Sprider Stores και στην Χατζηιωάννου ΑΒΕΕ ανέλαβε ο Βασίλειος Καρέλλας.
Μετά την παραίτηση του Δημήτριου Μεϊμάρογλου, ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους, επήλθε μεταβολή στη σύνθεση των διοικητικών τους συμβουλίων,

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση του ΔΣ της εταιρείας διαμορφώνεται, ως ακολούθως:

-Αθανάσιος Χατζηιωάννου του Δωρόθεου, πρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

-Βασίλειος Καρέλλας του Λάμπρου, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

-Νικόλαος Βαρσάμης του Σωκράτη, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

-Γρηγόριος Οροϊλίδης του Σάββα, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

-Χρυσάνθη Συμπιρίδου του Θεοδώρου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

-Η θητεία του ανωτέρω ΔΣ είναι εξαετής και λήγει την 27/10/2018.

-Επιπλέον, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας διαμορφώνεται, ως εξής:

-Νικόλαος Βαρσάμης του Σωκράτη, πρόεδρος.

-Χρυσάνθη Συμπιρίδου του Θεοδώρου, μέλος.

-Γρηγόριος Οροϊλίδης του Σάββα, μέλος.