Νέα κλίμακα, για μειώσεις 20% στις συντάξεις ή το άθροισμα συντάξεων πάνω από τις 3.000,01 ευρώ, προβλέπεται σε νομοτεχνικές βελτιώσεις στο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης, που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης.
Στη ρύθμιση προβλέπεται ότι το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ.
Με τη νέα ρύθμιση οι κλίμακες μειώσεων στις συντάξεις γίνονται πλέον τέσσερις.

Υπενθυμίζεται ότι οι άλλες κλίμακες προβλέπουν:

- Για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων (κύριας και επικουρικής) και μερισμάτων άνω των 1.000,00 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.

- Από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.

- Από 2.000,01 ευρώ και άνω μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.

Για τον προσδιορισμό του ποσοστού μείωσης λαμβάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης ή των μηνιαίων βασικών συντάξεων, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2012 μετά την τυχόν παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν. 4002/2011 καθώς και των τυχόν μειώσεων που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του Ν. 4051/2012.

Σε περίπτωση συρροής συντάξεων, το ποσό της μείωσης επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τομέα.

«Από τις ανωτέρω μειώσεις εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφίων 4 και 5 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 4024/2011 (Α 226) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», σύμφωνα με άλλη νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε χθες ο υπουργός Εργασίας.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την κατάργηση δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, υπήρξε άλλη νομοτεχνική βελτίωση, στο τέλος της σχετικής παραγράφου (ΙΑ3 V εδάφιο) που αναφέρει ότι «παραμένει σε ισχύ το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Ι του άρθρου 32 του Ν. 3896/2010».