Το προβλεπόμενο συμβατικά μονοετές δικαίωμα παράτασης του από 9 Φεβρουαρίου 2011 Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου ανακυκλούμενης πίστωσης ύψους €900 εκατ., έχοντας λάβει δεσμευτικές απαντήσεις συναίνεσης παράτασης της λήξης του δανείου από τις τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το ποσό των €500 εκατ. του δανείου, εξάσκησε ο ΟΤΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση ο ΟΤΕ  θα αποπληρώσει το ποσό των €400 εκατ. του δανείου στις 11 Φεβρουαρίου 2013, ενώ το εναπομείναν ποσό των €500 εκατ. θα αποπληρωθεί στις 11 Φεβρουαρίου 2014.