Το ποσό των 4,062 δισ. ευρώ συνολικά άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας ενός και τριών μηνών που διενήργησε σήμερα. 

 

Το επιτόκιο για τα έντοκα ενός μηνός διαμορφώθηκε στο 3,95% και για τα έντοκα τριών μηνών στο 4,2% (από 4,24% στην προηγούμενη δημοπρασία).