Στα 17,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου Ελβάλ, στο εννεάμηνο του 2012, έναντι 17,2 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου του 2011 (κέρδη 0,1398 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,1382 ευρώ ανά μετοχή).

Αναλυτικότερα, το εννεάμηνο του 2012, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 802,4 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 1,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011 και τα μικτά κέρδη στα 66,5 εκατ. ευρώ από 70,3 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) μειώθηκαν κατά 4%, στα 65,4 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν στα 20,8 εκατ. ευρώ έναντι 24,1 εκατ. ευρώ.

Ο όγκος των πωλήσεων, σε ενοποιημένο επίπεδο, κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, ενώ οι τιμές πώλησης ήταν μειωμένες και το κόστος σημαντικά αυξημένο. Ο συνολικός καθαρός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε στα 220 εκατ. ευρώ από 233 εκατ. ευρώ, στο τέλος του 2011.

Οι ταμειακές εισροές του ομίλου από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν, στο εννεάμηνο του 2012, στα 43 εκατ. ευρώ και οι επενδυτικές εκροές στα 31,9 εκατ. ευρώ.