Την πρόθεσή της να προσφύγει κατά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει η διοίκηση της Alapis
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στα πλαίσια της αίτησης της Εταιρείας περί υπαγωγής της στην προβλεπόμενη εκ του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 διαδικασία Ειδικής Εκκαθάρισης σε λειτουργία, προσκομίστηκε βεβαίωση της νομίμως λειτουργούσας στην Ελλάδα Α.Ε.Π.Ε.Υ. «ΣΑΡΡΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», σύμφωνα με την οποία ο κος Gabriel Sorin Strutinsky, κάτοικος Ρουμανίας, είναι αξιόχρεος επενδυτής και ενδιαφέρεται να αγοράσει τα περιουσιακά στοιχεία της ALAPIS ABEE.

Παράλληλα το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών δεν χορήγησε προσωρινή διαταγή στο αίτημα προληπτικών μέτρων της Εταιρείας που έχει συνυποβληθεί στο δικόγραφο της αίτησης της Εταιρείας περί υπαγωγής της στην διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 106ια του Ν.3588/2007, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 16η Ιανουαρίου 2013. Η Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

«Με την ευκαιρία της ως άνω επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σχετικά με την υπ’ αριθμ. 629/25-10-2012 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρατηρούμε ότι αυτά τα οποία αποδίδονται στην εταιρεία μας, δεν συνιστούν πράξη χειραγώγησης κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 7 παρ. 2 (α) ν. 3340/2005, όπως αυτή έχει τύχει ήδη ερμηνείας από προηγούμενη απόφαση της Ε.Κ. (1/347/2005). Κατά συνέπεια η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την ανωτέρω απόφαση Αυτοκράτορος Νικολάου 2, 176 71 Αθήνα, Ελλάδα Σελίδα 2 από 2 επιβολής προστίμου, αφενός μεν υπερέβη αυθαίρετα το γράμμα και το πνεύμα των σχετικών κοινοτικών και εθνικών διατάξεων, αφετέρου δε έρχεται σε αντίφαση με την ίδια της τη νομολογία. Δυστυχώς, οι συστηματικές πιέσεις που ασκήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας και μερίδα του τύπου, η οποία μάλιστα πήρε ακόμη και τη μορφή ΄΄δημόσιας προαναγγελίας’’ της επικείμενης απόφασης φαίνεται ότι δεν επέτρεψε τη δίκαιη και αντικειμενική αντιμετώπιση της υπόθεσης. Η εταιρεία θα προσφύγει στα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά δικαστήρια, βέβαιη για την πλήρη δικαίωσή της».