Αίτημα για διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέθεσε η εταιρεία Olympic Catering στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σημειώνεται ότι στις 10 Οκτωβρίου 2012 η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε με πλειοψηφία 98,79% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, την υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.


Παράλληλα, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίσει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν την υποβολή του αιτήματος αυτού και τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικαστικών πράξεων.