Διευρύνθηκαν οι ζημίες για τον Όμιλο Εταιρειών Ηρακλής για το πρώτο εννεάμηνο του 2012.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε σήμερα πωλήσεις ύψους 173,41 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2012, μειωμένες κατά 19,3%, σε σύγκριση με 215,00 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 151,93 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 18,4%, σε σύγκριση με 186,22 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2012 ανήλθαν σε ζημιές 51,31 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με κέρδη 2,90 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2012 ανήλθαν σε ζημιές 58,35 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με κέρδη 9,72 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Ο Όμιλος παρουσίασε το εννεάμηνο του 2012 ζημιές μετά από φόρους 70,12 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές μετά από φόρους 32,22 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Το εννεάμηνο του έτους η Εταιρεία παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους 72,27 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 20,06 εκατ. ευρώ μετά από φόρους το εννεάμηνο του 2011.

Η κάμψη του κύκλου εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2012 αντανακλά την εντεινόμενη ύφεση στην εσωτερική αγορά της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας για τέταρτη συνεχή χρονιά, καθώς και την ουσιαστική αναστολή της κατασκευαστικής δραστηριότητας στα δημόσια και συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομής. Τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας επηρεάστηκαν επίσης από πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ενώ τα αποτελέσματα της Εταιρείας επηρεάστηκαν ακόμη από την απομείωση επένδυσης σε ενοποιούμενη θυγατρική εταιρεία.

Με στόχο να αντισταθμίσουν εν μέρει τις συνέπειες της πτώσης της εγχώριας αγοράς το εννεάμηνο του 2012, ο Όμιλος και η Εταιρεία ενέτειναν την εξαγωγική τους δραστηριότητα και συνέχισαν τις συντονισμένες προσπάθειες και τα μέτρα για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών, εφοδιαστικών και διοικητικών λειτουργιών.