Στο ποσό των 60,195 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου Βιοκαρπέτ στο εννεάμηνο του 2012, έναντι 67,616 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2011.

Το ίδιο διάστημα ο όμιλος παρουσίασε ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 2,219 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 893.000 ευρώ στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011.

Επίσης παρουσίασε ζημίες προ φόρων ύψους 9,046 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 6,187 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011) και ζημίες μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας ύψους 9,191 εκατ. ευρώ (έναντι ζημίας 6,277 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011).

Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 6,064 εκατ. ευρώ έναντι 5,996 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011. Τα αποτελέσματα της εταιρείας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,576 εκατ. ευρώ από ζημίες 2,381 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες 3,457 εκατ. ευρώ (έναντι ζημίας 3,684 εκατ. ευρώ). Τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημίες 3,612 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 3,672 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011.