Η αναδιάρθρωση του δικτύου πωλήσεων και ο περιορισμός των δαπανών αποτελούν βασικούς στόχους της διοίκησης της Δούρος προκειμένου να επιτευχθεί η άρση της επιτήρησης των μετοχών της.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή της, οι ενέργειες που γίνονται από την πλευρά της διοίκησης για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή της κατηγορίας της επιτήρησης και με δεδομένο το γεγονός ότι η κρίση στον κλάδο του ενδύματος συνεχίζεται, είναι οι εξής:

- Αναδιάρθρωση του δικτύου πωλήσεων με έλεγχο της αποδοτικότητας των καταστημάτων και το κλείσιμο των μη αποδοτικών τα οποία ζημιώνουν την εταιρεία. Ήδη η εταιρεία εντός της περιόδου 01.01.2012-30.09.2012 προχώρησε στο κλείσιμο επιπλέον 4 ζημιογόνων καταστημάτων.

- Περιορισμός των δαπανών. Κύριο μέλημα της διοίκησης είναι η επαναδιαπραγμάτευση των ενοικίων των καταστημάτων λιανικής πώλησης και γενικότερα η μείωση των λειτουργικών εξόδων. Ήδη έχει προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του προσωπικού της, το οποίο την 30.09.2012 αριθμούσε 44 άτομα έναντι 68 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 30.09.2011.