Στα πλαίσια της θεσμοθετημένης διενέργειας σειράς ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την προμήθεια φυσικού αερίου, η ΔΕΠΑ ανακοινώνει ότι η πρώτη ηλεκτρονική δημοπρασία για τον μήνα Δεκέμβριο 2012 θα διεξαχθεί την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 και μεταξύ των ωρών 12:00 – 13:00.
Κατά την εν λόγω δημοπρασία η ΔΕΠΑ διαθέτει προς πώληση συνολική ποσότητα φυσικού αερίου ύψους 0,365 εκ. MWh, σε χίλια (1000) τμήματα των 365 ΜWh, ώστε να δύνανται να συμμετάσχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι.
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 15:00.
 
Οι προϋποθέσεις και οι λοιποί όροι διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας περιγράφονται αναλυτικά στη Διακήρυξη Νο 001.