Σε 610,7 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελινόιλ στο εννεάμηνο του 2012 έναντι 589,3 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2011, καταγράφοντας αύξηση 3,6%.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η άνοδος αυτή οφείλεται αποκλειστικά στις αυξημένες τιμές των καυσίμων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, αφού ο όγκος πωλήσεων σημείωσε μείωση 3,6%. Η μείωση του όγκου των πωλήσεων οφείλεται στη μείωση της ζήτησης για καύσιμα στο σύνολο της αγοράς, η οποία εκτιμάται ότι ξεπερνά το 12%. Είναι δε ιδιαίτερα σημαντικό ότι η Ελινόιλ έχει περιορίσει σημαντικά τις απώλειες και κινείται σταθερά σε ρυθμούς καλύτερους εκείνων της αγοράς.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 28,2 εκατ. ευρώ έναντι 30,4 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2011, μειωμένα κατά 7,2%. Παρά τη μείωση αυτή του μικτού κέρδους, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,6 εκατ. ευρώ έναντι 5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 13,2%, ως αποτέλεσμα των εκτεταμένης προσπάθειας περιορισμού των λειτουργικών εξόδων της μητρικής Ελινόιλ ΑΕ.

Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα του Ομίλου (EATAM) ανήλθαν σε ζημία 0,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 0,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, και παρά τη σημαντική αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω αύξησης των τραπεζικών spreads.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία Ελινόιλ ΑΕ, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 6,6 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 11,9% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2011, τα κέρδη προ φόρων σε 0,8 εκατ. ευρώ από 0,3 εκατ. ευρώ ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 0,1 εκατ. ευρώ.

Για το 2012 η διοίκηση της Ελινόιλ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είχε θέσει ως βασικούς στόχους την διατήρηση ρευστότητας, την περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και την επιλεκτική ανάπτυξη μέσω δραστηριοποίησης σε νέες αγορές και ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική πέτυχε θετικά αποτελέσματα στο εννεάμηνο.

Για το επόμενο διάστημα η Ελινόιλ θα συνεχίσει το πρόγραμμα περιστολής δαπανών προχωρώντας σε κινήσεις οι οποίες έχουν ως στόχο την περεταίρω μείωση των λειτουργικών εξόδων δίχως όμως να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα της να προσφέρει άριστης ποιότητας καύσιμα και άψογη εξυπηρέτηση στους πελάτες της.

Παράλληλα, η εταιρεία ήδη υλοποιεί κινήσεις για την μεγαλύτερη αξιοποίηση των υποδομών της τόσο σε αποθηκευτικούς χώρους καυσίμων όσο και σε θαλάσσιες μεταφορές ενώ συνεχίζει την ίδια προσεκτική εμπορική πολιτική με έμφαση στις υγιείς συνεργασίες, τον περιορισμό της πιστωτικής έκθεσης και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου επισφαλειών.