Την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 2,25 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Εριουργία τρία Άλφα.

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 13 νέες κοινές μετά ψήφου μετοχές για κάθε 10 παλαιές κοινές μετοχές, μετά ψήφου μετοχές ή προνομιούχες, άνευ ψήφου μετοχές.

Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα ΑΜΚ δικαίωμα προτίμησης έχουν όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι, κάτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η έκδοση 793.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,83 Ευρώ η καθεμία και τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, ήτοι 2,83 Ευρώ η καθεμία.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, σε περίπτωση πλήρους κάλυψής της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται συνολικά σε 3.970.490 Ευρώ και θα διαιρείται σε 1.158.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 245.000 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,83 Ευρώ η καθεμία. Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της ΑΜΚ, τα συνολικά έσοδα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 2.244.190 Ευρώ.