Περαιτέρω πτώση κατά 46,6% σημείωσε ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία των αναλυτών της τράπεζας Alpha Bank. 
Σύμφωνα με τους αναλυτές η αύξηση της φορολογίας των ακινήτων και η μείωση της χρηματοδότησης του οικισμού από το τραπεζικό σύστημα αποτελούν βασικούς παράγοντες αποδυνάμωσης της ζήτησης για οικιστικά ακίνητα.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, που παραθέτει η Τράπεζα, ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, βάσει αδειών, παρουσίασε πτώση κατά -46,6% τον Σεπτέμβριο του 2012 σε ετήσια βάση. Συνεχίζεται επομένως η αρνητική τάση της οικοδομικής δραστηριότητας παρά την ανάσχεση των πτωτικών τάσεων που σημειώθηκε τον Αύγουστό του 2012 (-28,8%).

Εντούτοις, η εικόνα της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας παρουσιάζει βελτίωση το 2012 συγκριτικά με το 2011, καθώς στο εννεάμηνο του 2012 η μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας ήταν στο -26,3% σε ετήσια βάση, έναντι πτώσης κατά -35,5% στο εννεάμηνο του 2011.

Η δυσμενής, ωστόσο, διαμόρφωση της οικοδομικής δραστηριότητας στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, επισημαίνει η Alpha Bank, αντανακλάται επίσης στη μεγάλη πτώση της παραγωγής σκυροδέματος κατά -42,1% σε ετήσια βάση στο δεκάμηνο του 2012, έναντι της πτώσης της κατά -33,4% στο δεκάμηνο του 2011, όπως και στη μεγάλη πτώση της παραγωγής τσιμέντου κατά -17,1% στο δεκάμηνο του 2012, έναντι της πτώσης του κατά -35,5% στο δεκάμηνο του 2011.

Επίσης, η πτώση της ζήτησης στη συγκεκριμένη αγορά οφείλεται στη σημαντική μείωση των μέσων προ φορολογίας αποδοχών των μισθωτών στο σύνολο της οικονομίας, που εκτιμάται ότι εφέτος θα μειωθούν κατά 7% (2011: -1,7%), καταλήγουν οι αναλυτές της Τράπεζας.