Την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, όπως η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, καταγράφει η τριμηνιαία έκθεση της Task Force, της ομάδας δράσης της Κομισιόν για την Ελλάδα. 

Όπως αναφέρει η Task Force, η δυναμική της διαδικασίας τεχνικής βοήθειας ανακόπηκε προσωρινά κατά την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, όταν διεξήχθησαν δύο περίοδοι βουλευτικών εκλογών.

Από τον διορισμό της έως σήμερα, η νέα κυβέρνηση έχει εντείνει τη συνεργασία της με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα σε μια σειρά τομέων: 

1. Προϋπολογισμός και φορολογία: η νέα κυβέρνηση έχει εκφράσει σαφώς τη δέσμευσή της για συνολική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος σε ό,τι αφορά τη φορολογική διοίκηση, αλλά και τη φορολογική πολιτική. Το έργο της ενίσχυσης της ικανότητας δημοσιονομικής διαχείρισης βρίσκεται σε εξέλιξη, τόσο εντός του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όσο και στο πλαίσιο των αρμόδιων υπουργείων. Στον τομέα της φορολογικής διοίκησης, δρομολογούνται προγράμματα κατάρτισης ή/και οργανωτικές αλλαγές σε ορισμένα κύρια πεδία (έλεγχος των εύπορων φυσικών προσώπων και των μεγάλων φορολογούμενων επιχειρήσεων, είσπραξη οφειλών). Αυτές οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα μεταφραστεί σε αποτελέσματα από πλευράς βελτίωσης του φορολογικού ελέγχου και της είσπραξης των φόρων. Το νέο υπουργικό συμβούλιο έχει αναθεωρήσει ορισμένα μη αποδοτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού φορολογικού συστήματος (π.χ. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων) και επιχειρεί να προσδώσει στη φορολογική διοίκηση μεγαλύτερη λειτουργική αυτονομία. Στο πεδίο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΝΕΠΔ) έχει ήδη σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος με την πρακτική εφαρμογή ενός πλήρως λειτουργικού μηχανισμού συντονισμού και με τη διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης που απευθύνονται στο προσωπικό των αρμόδιων ιδρυμάτων. Τέλος, τον Οκτώβριο ξεκίνησε ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση του ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Καταπολέμηση της διαφθοράς: Οι ελληνικές υπηρεσίες αρμόδιες για την πρόληψη, την ανίχνευση και την πάταξη της διαφθοράς συμφώνησαν σε ένα σχέδιο δράσης. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για τη γρήγορη υιοθέτηση μιας συνολικής εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς, με επικεφαλής έναν εθνικό συντονιστή με σαφή εντολή και ισχυρή πολιτική στήριξη. Ένας οδικός χάρτης που περιγράφει συγκεκριμένα επιχειρησιακά μέτρα υπεγράφη από Έλληνες υπουργούς στις αρχές Οκτωβρίου.

3. Μεταρρύθμιση κεντρικής δημόσιας διοίκησης: Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στην καθοδήγηση και τον συντονισμό της εν λόγω εκτενούς μεταρρύθμισης. Δημιουργήθηκε μια υψηλού επιπέδου συντονιστική ομάδα υπό τον πρωθυπουργό για την εποπτεία της μεταρρύθμισης της κεντρικής διοίκησης. Οι αρχές μιας δομής διυπουργικού συντονισμού, με την οποία σκοπεύει να ενισχύσει το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση όλων των διυπουργικών θεμάτων, καθώς και την επίλυση προβλημάτων σε περίπτωση κρίσιμων αποφάσεων, συμφωνήθηκαν επίσης από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Θα πρέπει πλέον να πραγματοποιηθούν τα τελικά βήματα για την έναρξη της υλοποίησης στις αρχές του 2013, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης των σχετικών νόμων στο κοινοβούλιο. Ξεκινά πλέον η αξιολόγηση των δομών των κύριων υπουργείων, με τη βοήθεια συμβούλων από τα Κράτη Μέλη. Δρομολογείται επίσης το προπαρασκευαστικό έργο για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων του προσωπικού.

4. Επιχειρηματικό περιβάλλον: Η νέα κυβέρνηση καθόρισε μια σειρά μεταρρυθμίσεων προτεραιότητας τις οποίες σκοπεύει να προωθήσει για την υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και τη μείωση της δυσανάλογης ρύθμισης. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μεταρρυθμίσεις για την προώθηση των εξαγωγών, την άρση των κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό, τον εξορθολογισμό της χορήγησης αδειών επενδύσεων και την ενίσχυση της λειτουργίας των αγορών δημοσίων συμβάσεων. Έχουν διοριστεί συντονιστές στα Υπουργεία για την επίβλεψη των εν λόγω έργων. Στις αρχές Νοεμβρίου, οι ελληνικές αρχές, στηριζόμενες στην εκτεταμένη τεχνική βοήθεια, θέσπισαν έναν φιλόδοξο οδικό χάρτη για την απλοποίηση των εξαγωγικών και τελωνειακών διατυπώσεων. Η προσοχή θα πρέπει άμεσα να στραφεί στη μετατροπή αυτού του εντυπωσιακού οδικού χάρτη σε συγκεκριμένη δράση. Στις αρχές Δεκεμβρίου, μια ομάδα Ολλανδών εμπειρογνωμόνων, υποστηριζόμενη από την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, υπέβαλε μια έκθεση η οποία περιείχε συστάσεις για την ενίσχυση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων προώθησης των ελληνικών εξαγωγών. Η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα έχει παράσχει εκτεταμένο υλικό στις ελληνικές αρχές κατά την προετοιμασία σημαντικών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό του κώδικα βιβλίων και στοιχείων (τήρηση φορολογικών στοιχείων) και την απελευθέρωση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων. Ο ΟΟΣΑ και οι ελληνικές αρχές έχουν ξεκινήσει έναν λεπτομερή διαγνωστικό έλεγχο του κανονιστικού πλαισίου σε κύριους οικονομικούς τομείς. Αυτό θα ανοίξει το δρόμο για την ανάληψη δράσης με στόχο την άρση των εμποδίων στον ανταγωνισμό και τη μείωση του δυσανάλογου διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις. Τέλος, παρασχέθηκε επίσης τεχνική βοήθεια για την υποστήριξη των ελληνικών αρχών στη σύσταση κεντρικών φορέων προμηθειών και τη σύναψη συμφωνιών πλαίσιο για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων και εξοικονόμησης χρημάτων στις δημόσιες συμβάσεις.

5. Πολιτική συνοχής: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές, και ιδιαίτερα το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην προσπάθειά τους να επιταχύνουν την υλοποίηση των 181 έργων προτεραιότητας των διαρθρωτικών ταμείων. Το έργο των ελληνικών αρχών, το οποίο υποστηρίζεται από την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, επιδιώκει να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα των έργων και να απομακρύνει τα επαναλαμβανόμενα διοικητικά κωλύματα μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών. Οι προσπάθειες της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα επικεντρώνονται ειδικότερα στις παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων και τη διαχείριση αποβλήτων, για την οποία η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα ετοιμάζει απάντηση σε σχετικό αίτημα τεχνικής βοήθειας. Σε αρκετά έργα, τα οποία απαιτούν υποστήριξη για την κοινωνική πολιτική και τις αγορές εργασίας, κινητοποιήθηκε και εξωτερική υποστήριξη. Ο πρόσφατος διορισμός συντονιστών στο Υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται ότι θα συμβάλει στη διατήρηση των βελτιώσεων στο εν λόγω πεδίο.

6. Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: Η πρόταση για τη δημιουργία ενός Ιδρύματος για την Ανάπτυξη, το οποίο θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει την ελληνική οικονομία, υποβλήθηκε τον Οκτώβριο 2012. Η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα συμμετείχε ενεργά στην προπαρασκευαστική επιτροπή. Οι ελληνικές ΜΜΕ έλαβαν δάνεια από το πρόγραμμα JEREMIE. Άλλα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής θα έπρεπε να βελτιωθούν.

7.Υγεία: Η νέα κυβέρνηση έχει επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της για μεταρρύθμιση συγκροτώντας μια Επιτελική Επιτροπή Μεταρρύθμισης της Υγείας (Σεπτέμβριος 2012) για την εποπτεία, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της μεταρρύθμισης στη διαχείριση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), τη φαρμακευτική πολιτική, τη νοσοκομειακή διαχείριση, την πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τον τουρισμό υγείας. Η τεχνική βοήθεια θα συμβάλει στην πλαισίωση του εξορθολογισμού των δαπανών στο πλαίσιο μιας συνεπούς στρατηγικής με στόχο να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η αμεροληψία του συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η Ελλάδα έχει υπογράψει ένα Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Γερμανία (Φεβρουάριος 2012) για τη διάρθρωση της εν λόγω τεχνικής βοήθειας.

8. Μετανάστευση: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι ελληνικές αρχές προέβησαν στον καθορισμό των αναγκών τους στον τομέα της πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης με βάση το σχέδιο δράσης για τη μετανάστευση και το άσυλο που συμφωνήθηκε το 2010. Τα Κράτη Μέλη είναι πλέον σε θέση να παρουσιάσουν συγκεκριμένες προτάσεις υποστήριξης. Η τεχνική βοήθεια για τη διαχείριση των κονδυλίων του SOLID απέκτησε δυναμική με την πλήρη απόσπαση δύο εμπειρογνωμόνων της EASO για την υποστήριξη της διαχειριστικής αρχής (SOLID) κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο 2012 έως τον Μάρτιο 2013.


Όλι Ρεν: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα προβλήματα με αποφασιστικότητα

«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα βαθιά ριζωμένα διαρθρωτικά προβλήματα με αποφασιστικότητα όπως έχει αναγνωριστεί από το Eurogroup» τόνισε ο ευρωπαίος επίτροπος Όλι Ρεν και πρόσθεσε ότι «η Ομάδα Δράσης εργάζεται σκληρά για να στηρίξει την Ελλάδα ώστε να εφαρμόσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, να δημιουργήσει ένα δικαιότερο και πιο αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα, βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση».

«Η κυριότητα αυτών των μεταρρυθμίσεων ανήκει στις ελληνικές αρχές, αλλά η Επιτροπή βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει και η Ομάδα Δράσης είναι η απτή απόδειξη αυτής της στήριξης. » είπε ο κ. Ρεν.

Διαψεύδει το υπουργείο Ανάπτυξης

Άμεση ήταν η αντίδραση του υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο προχώρησε σεά διάψευση των εκτιμήσεων της Ομάδας Δράσης σχετικά με απώλεια κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Όπως αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης ως το τέλος του χρόνου η Ελλάδα θα υποβάλει αιτήματα πληρωμών για πολύ μεγάλα ποσά, πράγμα που θα αλλάξει ουσιωδώς την εικόνα των απορροφήσεων.

«Κατά τις δικές μας εκτιμήσεις και αυτό θα φανεί σε 15 ημέρες, δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος απώλειας κονδυλίων με την εφαρμογή του κανόνα Ν+2/3», τονίζει το υπουργείο και προσθέτει: «Η Task Force ούτως ή άλλως δέχεται ότι η Ελλάδα είναι πάνω από τον Κοινοτικό μέσο όρο στις απορροφήσεις, παρά το πρόβλημα ρευστότητας που αποτελεί σοβαρό εμπόριο στην υλοποίηση των προγραμμάτων.