Η παρέλευση εικοσαετίας και όχι δεκαετίας, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, θα οδηγεί, στο εφεξής, σε παρααγραφή των αξιώσεων του ΙΚΑ από «αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές».

Βάσει εγκυκλίου του Ιδρύματος, εκδοθείσας σε εφαρμογή του Ν. 4093/2012, οι αξιώσεις του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε ό,τι αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, παραγράφονται κατόπιν της εικοσαετίας από την τελευταία καταβολή, ενώ κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

Η εικοσαετής παραγραφή ισχύει για πράξεις καταλογισμού, οι οποίες εκδίδονται από 12 Νοεμβρίου 2012 και μετά, αφορώντας σε αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές.  Αντίθετα σε ισχύ παραμένει η δεκαετής παραγραφή για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
  
Συνεπώς, σύμφωνα με την εγκύκλιο, το ΙΚΑΕΤΑΜ δικαιούται να αναζητήσει παροχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από 1.1.1993 κι έπειτα, αν κι εφόσον εκδοθεί η σχετική πράξη καταλογισμού εντός του 2012, ενώ με πράξεις καταλογισμού που θα εκδοθούν εντός του 2013, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα δικαιούται να αναζητήσει παροχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από 1.1.1994 και μετά.