Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση στους μετόχους της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών τους στην τιμή των 6,86 ευρώ τοις μετρητοίς ανά μετοχή υπέβαλε η Τράπεζα Πειραιώς.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς στις 17/12/2012, κατείχε, άμεσα, 17.137.709 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,08% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

 

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των κοινών, ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας με ονομαστική αξία 5,80 ευρω εκάστης που στις 17/12/2012 δεν κατέχοντο από τον προτείνοντα.Εν προκειμένω πρόκειται για 159.731 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,92% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Οι μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς.