Πρόστιμο ύψους 90.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην εταιρία ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ για πρόωρη πραγματοποίηση και εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της εξαγοράς της εταιρίας ΒΗΤΑ ΠΙ.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εταιρία προέβη σε εκπρόθεσμη και μη νομότυπη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της συγκέντρωσης, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε πρόωρα τη συγκέντρωση κατά παράβαση της σχετικής υποχρέωσης αναστολής πραγματοποίησης, μέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Για αυτές τις ενέργειες και παραλείψεις η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμα 35.000 ευρώ για μη εμπρόθεσμη γνωστοποίηση και 55.000 ευρώ για την παράβαση της υποχρέωσης αναστολής πραγματοποίησης της συγκέντρωσης μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού προληπτικού ελέγχου.