Συμπληρωματικές μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ έγιναν δεκτές στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 18ης Δεκεμβρίου 2012.

Όπως προκύπτει από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012.
 

Στο πλαίσιο της δημόσιας εγγραφής για τα Έντοκα Γραμμάτια 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 21 Δεκεμβρίου 2012, υπεβλήθησαν προσφορές ύψους 3,385 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν εξ' ολοκλήρου στην τιμή της δημοπρασίας της 18ης Δεκεμβρίου 2012.