Ολοκληρώθηκε σήμερα η πώληση στην Burgan Bank (“Burgan”) του μεριδίου της στην Τουρκική θυγατρική της Eurobank Tekfen, αφού ελήφθησαν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές όπως ανακοίνωσε η Eurobank Ergasias
Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία, η οποία είχε καταρτιστεί στις 9 Απριλίου 2012, προέβλεπε την πώληση στην Burgan του 99,3% της Eurobank Tekfen, από την Eurobank και τον Όμιλο Tekfen, σε πολλαπλάσιο 1 επί της λογιστικής της αξίας, δηλαδή περίπου TL 700 εκατ.

Η πώληση του μεριδίου της Eurobank στην Eurobank Tekfen οδηγεί σε βελτίωση του δείκτη των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της κατά τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης (που ισοδυναμούν με κεφάλαια €200 εκ.) και βελτιώνει την ρευστότητά της περισσότερο από €400 εκ. Το 2007, η Eurobank απέκτησε το 70% της Eurobank Tekfen από τον Όμιλο Tekfen, με δικαίωμα εξαγοράς επιπλέον ποσοστού 29,3% σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Από το 2007, η Eurobank Tekfen έχει επιτύχει να υπερ-τριπλασιάσει το δανειακό της χαρτοφυλάκιο σε €1,5 δισ., να διπλασιάσει το δίκτυο της, και να αυξήσει την κερδοφορία της. Η Eurobank Tekfen εξυπηρετεί σήμερα πάνω από 90,000 πελάτες μέσω των 60 καταστημάτων της και κατατάσσεται μεταξύ των 20 μεγαλύτερων τραπεζών στην Τουρκία με βάση το ύψος των δανειακών της υπολοίπων.

Η πώληση της Eurobank Tekfen αποτελεί άλλη μια κίνηση στην σειρά των ενεργειών ενίσχυσης κεφαλαίων της Eurobank από την έναρξη της κρίσης, που περιλαμβάνουν, πώληση ιδίων μετοχών, την απορρόφηση της ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ, την πώληση των δραστηριοτήτων της στην Πολωνία, την ενεργό διαχείριση στοιχείων παθητικού, και την απομόχλευση των στοιχείων ενεργητικού, που συνολικά βελτιώνουν τον δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων κατά το ισοδύναμο των €1,9 δισ.

Η Eurobank θα συνεχίσει με συνέπεια την υλοποίηση ενός προγράμματος οργανικής ενίσχυσης των βασικών ιδίων κεφαλαίων της, κυρίως μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του ενεργητικού και του παθητικού καθώς και της μείωσης του λειτουργικού κόστους. Σύμβουλοι της Eurobank ήταν η Barclays και η Goldman Sachs International.