Στα 4,6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι συνολικές ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης της Alpha Bank, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα. Στο εννεάμηνο, οι καθαρές ζημίες διαμορφώθηκαν σε 711,8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από την αναγνώριση των νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής.

Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε υρώ 1.170,4 εκατ., αυξημένες κατά 41,5% σε ετήσια βάση, και ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, ανήλθαν σε 328 πόντους.

Ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώνεται στο 9,9% και ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) στο 9%, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα κεφάλαια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»)συνολικού ύψους ευρώ 2,9 δισ.Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Alpha Bank, συμπεριλαμβανομένης της εκθέσεως της Blackrock, ανέρχονται σε Ευρώ 4,6 δισ., με ευρώ 2,9 δισ. να έχουν ήδη εκταμιευθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τηνπρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους Ευρώ 1,6 δισ., ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώνεται pro-forma σε 12,8%.
 

Πηγή: naftemporiki.gr