Το ποσό των πέντε εκατομμυρίων φτάνει το κοινό ομολογιακό δάνειο, στο οποίο αποφάσισε να προχωρήσει η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης εταιρείας Νάκας Μουσική που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Η έκδοση και η διάθεση θα γίνει μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως.

Η συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου να διαπραγματευθεί και αποφασίσει τους ειδικότερους όρους εκδόσεως του δανείου, να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της εκδόσεως του και την παροχή των ως άνω εξασφαλίσεων, να ορίσει τους εκπροσώπους της εταιρίας, που θα υπογράψουν την σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα επιλεγούν να καλύψουν το δάνειο ως ομολογιούχοι δανειστές καθώς και τις ομολογίες και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο με το δάνειο και τις εξασφαλίσεις αυτού.