Την απόσχιση του κλάδου βωξίτη της S&B και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική Γ.Λ. Μπάρλος ΑΒΕΜΕ (ΒΕ) αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια των εταιριεών. 

Σύμφωνα με τη διοίκηση της S&B η απόσχιση αυτή αποτελεί εσωτερική αναδιάρθρωση η οποία εξυπηρετεί τον εξορθολογισμό της δομής του ομίλου και δεν θα επηρεάσει τα μεγέθη του.

Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ισολογισμού ορίσθηκε η 31/12/2012, ενώ η απόσχιση και εισφορά του κλάδου βωξίτη της S&B θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και του Κ.Ν.2190/1920.

Με βάση τα στοιχεία της τελευταίας οικονομικής χρήσης του 2011, ο κύκλος εργασιών του αποσχιζόμενου κλάδου αντιπροσωπεύει ποσοστό μικρότερο του 30% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του Ομίλου, συγκεκριμένα 7,2%. Συνεπώς, η απόσχιση δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χ.Α. για έκδοση πληροφοριακού σημειώματος.