Αλλαγές θα υπάρξουν από το νέο έτος στο ύψος των εφάπαξ, τα οποία περικόπτονται έως 83%, σε 20 Τομείς Πρόνοιας που παρουσίασαν ελλείμματα. Το μέτρο αφορά, όσους υπέβαλλαν αίτηση χορήγησης εφάπαξ, από την 1η Αυγούστου 2010 και μετά. 

Το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος μειώνεται ποσοστιαία ως εξής:

Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑΠΙΤ κατά 2,21%.
Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων του ΤΑΠΙΤ κατά 17,35%. 
Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ κατά 18,38%.
Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ κατά 26,77%. 
Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του ΤΑΠΙΤ κατά 63,91%.
Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ κατά 41,52%. 
Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ κατά 22,67%.
Υπαλλήλων ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ κατά 42,29%. 
Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος του ΤΠΔΥ κατά 36,94%.
Προσωπικού Ταμείου Νομικών του ΤΠΔΥ κατά 52,21%. 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ κατά 6,19%.
Εφημ/λών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά 8,21%. 
Εφημ/λών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά 28,41%.
Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 3,84%. 
Προσωπικού Ιονικής - Λαϊκής Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 41,17%.
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ κατά 17,42%. 
Δικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ κατά 32,80%.
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ κατά 83,00%, στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ κατά 1,94%. 
Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του ΤΕΑΠΑΣΑ κατά 45,49%.
Στον Λογαριασμό Πρόνοιας Υπαλλήλων ΙΚΑ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 35,11%