«Πράσινο φως» δόθηκε από τον υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διασυνοριακή συγχώνευση της Ι. Κλουκίνας- Ι. Λάππας με τις κυπριακές Compton House Properties Limited και Nezolano Limited.

Με την απόφαση Κ2-8682/21/12/12 του υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, εγκρίθηκε η διασυνοριακή συγχώνευση α) της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππας Τεχνική & Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία» β) της κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «Compton House Properties Limited» και γ) της κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «Nezolano Limited», με απορρόφηση της δεύτερης και της τρίτης εταιρείας από την πρώτη.